Сахарные сердечки (420 г)

Ñîñòàâ: ñàõàð, ïèùåâûå êðàñèòåëè.

Ñðîê ãîäíîñòè íå îãðàíè÷åí

Õðàíèòü â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå

Óïàêîâêà: Êðàôò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ: äî 10 äíåé

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif