Сахарный набор «112 сахарных сердечек» (800 г)

Ñîñòàâ: ñàõàð, ïèùåâûå êðàñèòåëè. Ñðîê ãîäíîñòè íå îãðàíè÷åí ïðè óñëîâèè îêðóæàþùåé âëàæíîñòè âîçäóõà íèæå 75%.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://divodel.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif